INFORMAȚII DE BAZĂ

Perioada de implementare: 01/2019 - 12/2021

Implementat de: Agenția Germaniei pentru Cooperare Internațională / Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Finanțat de: Uniunea Europeană – 4.9 mln. Euro (inclusiv 3,75 mln. Euro pentru granturi)

Beneficiari: Cetățenii (inclusiv elevii) – femei și bărbați, fete și băieți – din regiunile de dezvoltare Nord, Centru, Sud și Găgăuzia - ca beneficiari finali ai proiectului, organizațiile societății civile, în special la nivel local, reprezentanții mass-media, rețelele OSC

Parteneri: Agențiile de Dezvoltare Regională (Nord, Centru, Sud și Găgăuzia), Consiliile Regionale pentru Dezvoltare (Nord, Centru, Sud și Găgăuzia); primarii și consiliile locale APL I și președinții raioanelor și consiliilor raionale APL II, Consiliul Național al ONG-urilor

Partener politic: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova

 

OBIECTIVELE PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului este de a abilita cetățenii prin participarea constructivă a organizațiilor societății civile (OSC) la procesele decizionale locale, regionale și naționale.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Planificarea participativă: cetățenii, bărbații și femeile în egală măsură, sunt abilitați să contribuie într-un mod semnificativ la planificarea participativă a infrastructurii publice de către administrațiile publice locale;
  • Monitorizarea participativă: cetățenii sunt abilitați să participe într-un mod semnificativ la supravegherea proceselor de achiziții, gestionare și întreținere a infrastructurii publice;
  • Creșterea gradului de conștientizare: cetățenii – inclusiv elevii școlilor publice – sunt informați despre investițiile în apă și canalizare (AAC) și managementul deșeurilor solide (MDS), despre problemele de mediu relevante legate de serviciile publice locale, precum și relevanța tarifelor de recuperare a costurilor pentru furnizarea acestora

 

REZULTATE CHEIE ANTICIPATE

1800 de cetățeni participă în procesele de planificare și activități de supraveghere legate de achizițiile, gestionarea, operarea și întreținerea serviciilor publice locale; 

600 de reprezentanți ai APL instruiți cu privire la abordarea participativă în procesele de planificare; 

3200 de cetățeni – inclusiv elevii din școlile publice – au o conștientizare sporită a aspectelor legate de dezvoltarea durabilă, inclusiv AAC, GDS, energie și eficiența energetică, precum și impactul asupra schimbărilor climatice; 

240 de reprezentanți ai mass-media instruiți pentru a sensibiliza la nivel local și regional privind dezvoltarea durabilă și serviciile publice locale.

 

ABORDAREA

Pentru a obține rezultatele așteptate, proiectul aplică o abordare holistică de consolidare a capacităților pentru a sprijini dezvoltarea capacităților cetățenilor, dezvoltarea capacităților instituționale ale OSC și dezvoltarea condițiilor adecvate pentru rețele și mecanismelor funcționale pentru coordonarea și comunicarea dintre OSC-uri și diferiți actori de la diferite niveluri instituționale.

Pentru implementarea proiectului, au fost selectate patru OSC pentru implementarea Programului de granturi locale care acționează la nivel regional (NordCentruSud și UTA Găgăuzia) și o organizație pentru creșterea potențialului de informare și comunicare.

Organizațiile vor asigura următoarele în regiunea și domeniul lor de activitate respective:

  • asistență pentru dezvoltarea capacității OSC-uri locale, legate de îmbunătățirea implicării cetățenilor în procesele de luare a deciziilor, inclusiv monitorizarea achizițiilor publice, lucrări de construcții publice și prestarea de servicii publice locale;
  • consolidarea capacităților OSC locale și regionale și instituțiilor media să reflecte activitățile legate de participarea cetățenilor în procesele decizionale;
  • sub-grantare către OSC-uri locale, pentru a implementa proiecte de dezvoltare locală socio-economică și durabilă bazată pe necesitățile cetățenilor;
  • sprijinirea campaniilor de sensibilizare pentru îmbunătățirea furnizării serviciilor publice;
  • facilitarea și favorizarea schimbului de experiențe și bune practici în materie de comunicare și conștientizare pentru furnizarea de servicii orientate către cetățeni.

Pentru mai multe detalii privind abordarea proiectului și rezultatele anticipate, vedeți informația de proiect în română, rusă sau engleză.

 

COMITETUL DIRECTOR

Comitetul Director conduce proiectul și servește ca o platformă pentru asigurarea cooperării dintre părțile interesate principale, precum și pentru monitorizarea și evaluarea acțiunilor cheie referitoare la relevanță, performanță și progres în direcția rezultatelor preconizate, precum și a progreselor în implementarea activităților proiectului.

Comitetul Director este prezidat de delegația UE și co-prezidat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. Membrii permanenți includ reprezentanți ai OSC partenere, ai Consiliului Național al ONG-urilor, ai Consiliilor Regionale pentru Dezvoltare și ai GIZ.

Ședințele Comitetului Director:

Partenerii noștri