UE // Concurs de propuneri de proiecte în cadrul Programului de granturi locale al Uniunii Europene (EU) „Fii schimbarea: Cetățeni implicați - comunități durabile” în regiunea de dezvoltare Centru

1. CONTEXT:

Prezentul anunț este parte a Programului de granturi locale, lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin al Uniunii Europene (UE), acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” (2019-2021) finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Prezentul anunț este lansat în cadrul proiectului ”Fii schimbarea: Cetățeni implicați - comunități durabile”, implementat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă (AO AGER), în parteneriat cu AO „HABITAT”, parteneri ai proiectului ”Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” în regiunea Centru.

 

2. SCOP ȘI OBIECTIVE:

Scopul: Abilitarea și implicarea cetățenilor, inclusuv a copiilor și elevilor, în promovarea și implementarea practicilor durabile de colectare selectivă și reciclare a deșeurilor la nivel local

Obiectivele specifice:

ü  Informarea și sensibilizarea populației privind beneficiile colectării separate și reciclării hârtiei;

ü  Motivarea și implicarea cetățenilor, inclusiv a copiilor și elevilor, pentru inițierea   și participea activă la campanii de colectare a deșeurilor de hârtie și carton.

ü  Abilitarea și instruirea formatorilor, inclusiv a cadrelor didactice, privind gestionarea eficientă a deșeurilor reciclabile.

Activități eligibile:

1)     Campanii de informare și sensibilizare a populației privind beneficiile colectării separate și reciclării hârtiei;

2)     Organizare a campaniilor/concursurilor de colectare separată a deșeurilor din hârtie și carton;

3)     Elaborare de conținuturi și materiale informative privind regulile și beneficiile colectării separate a deșeurilor din hârtie și carton.

4)     Organizare de instruiri/ateliere pentru formatori, privind gestionarea eficientă a deșeurilor reciclabile.

5)     Creare a infrastructurii minime pentru colectarea deșeurilor din hârtie și carton (tomberoane) în instituțițiile implicate în proiect.

6)     Ateliere de elaborare a planurilor de ecologizare a instituțiilor publice.

            7)     Vizite de studii la agenți economici care reciclează deșeurile din hârtie și carton.

 

3. BUGETUL

Vor fi finanțate două propuneri de proiect, fiecare cu un buget de până la 16000 EURO.

Costuri eligibile:

Pentru a fi eligibile, costurile proiectului trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 

§  să fie destinate pentru realizarea activităților în cel puțin unul din raioanele Hîncești, Nisporeni, Rezina

§  să fie necesare pentru derularea proiectului, să fie prevăzute în bugetul proiectului și să respecte principiile unui management financiar sănătos, în mod special, în privința raportului cost/beneficii;

§  să fie angajate în perioada de implementare a proiectului, așa cum este definit în Contractul de finanțare nerambursabilă, și să fie plătite în perioada cuprinsă între data semnării Contractului de finanțare și data depunerii raportului final;

§  să fie înregistrate în contabilitatea organizației beneficiare de grant, să fie identificabile și verificabile, să fie susținute de documentele justificative originale;

§  să reflecte costurile reale și să fie calculate în concordanță cu activitățile proiectului. 

O atenție specială este acordată categoriilor de costuri eligibile, care nu trebuie să depășească un anumit prag, cum ar fi:

1)    costurile legate de consolidarea capacității organizaționale a solicitantului pot fi de până la 10% din totalul costurilor eligibile;

2)    costurile aferente salariilor nu vor depăși 25% din totalul costurilor eligibile;

3)    costurile pentru crearea infrastructurii minime pentru colectarea deșeurilor de hârtie și carton (tomberoane) în instituțițiile implicate în proiect nu vor depăși 20% din totalul costurilor eligibile;

4)    costurile administrative nu vor depăși 7% din totalul costurilor eligibile.

Costuri neeligibile:

Următoarele costuri nu sunt eligibile: 

1)    cheltuieli angajate de solicitant înainte de semnarea Contractului de finanțare;

2)    amenzi și penalități;

3)    refinanțări către alte organizații;

4)    costuri ale activităților finanțate din alte surse; 

5)    bonusuri sau alte tipuri de recompense materiale sau financiare pentru persoanele implicate în implementarea proiectului;

6)    burse de studii, sponsorizări individuale;

7)    cheltuieli în scopuri de caritate și ajutor umanitar; 

8)    achiziționarea de terenuri, imobile, oficii.  

Resursele financiare primite în rezultatul semnării Contractului de grant trebuie să fie utilizate conform activităților și bugetelor proiectelor aprobate.

Granturile nu trebuie să fie folosite ca ajutor financiar pentru organizația beneficiară și personalul acesteia și/sau plata datoriilor. 

Bugetul va fi elaborat și prezentat în MDL, în limitele valorii estimative a limitelor bugetului anunațat, respectând modelul anexat.

 

4. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE

Pentru a fi eligibili, solicitanții trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții:

a) să implementeze activitățile în cel puțin unul din raioanele Hîncești, Nisporeni, Rezina.

b) să fie organizații nonprofit (necomerciale), care au implementat cel puțin 1-2 proiecte în ultimii 3 ani;

c) să fie capabili, conform statutului lor, să acționeze în domeniile vizate în scopul și prioritățile programului de granturi locale;

d) să fie independenți de guvern și alte autorități publice, precum și față de partide politice;

e) să fie persoane juridice înregistrate conform legislației în vigoare;

f) să fie direct responsabili de pregătirea și gestionarea proiectului, fără a acționa ca intermediar.

 Activități neeligibile:

1)     Propunerile de proiecte care NU sunt tangibile cu scopul și obiectivele prezentului Program de granturi locale;

2)     Activitățile nerelevante pentru scopul și obiectivele prezentului Apel de propuneri de proiecte.

3)     Cereri de finanțări individuale (ex. burse, sponsorizări pentru călătorii);

4)     Împrumuturi, cheltuieli retroactive ale unor proiecte încheiate sau în curs de desfășurare;

5)     Proiecte cu tentă politică, religioasă, cu mesaj discriminatoriu față de anumite categorii sociale/etnice.

 

5. PERIOADA DE IMPLEMENTARE a propunerilor de proiect este de 3 luni (iulie – septembrie 2021), cu posibilitatea extinderii cu cel mult o lună.

6. TERMENI DE DEPUNERE a propunerilor de proiect este 30 iunie 2021, ora 24.00.

7. PROCEDURA DE APLICARE OSC-urile eligibile vor depune la adresa de email info@ager.md  următoarele documente:

1. Propunerea de proiect, anexa 1;

2. Bugetul proiectului în MDL, anexa 2;

3. Profilul organizației, anexa 3;

4. CV-urile echipei de implementare;

5. Extras din Registrul de Stat al organizațiilor necomerciale de la Agenția Servicii Publice din anul 2020;

6. Copia statutului înregistrat al organizației;

7. Situațiile financiare pentru anul 2020 depuse la Biroul Național de Statistică.

NOTA BENE!

Dosarele incomplete sau neconforme condiţiilor menţionate mai sus nu vor fi examinate! 

Detalii despre programul de granturi locale, precum și rubrica Întrebări frecvente pot fi consultate pe pagina web: www.eu4civilsociety.md.

 

8. PROCEDURA DE EVALUARE

Criterii

Scor

Relevanța propunerii de proiect cu scopul și obiectivele Programului de granturi locale

25 puncte

Metodologie și sustenabilitate (inclusiv complexitatea, abordarea creativă și caracterul inovativ al propunerii, impactul estimat al activităților de informare, sensibilizare şi conştientizare)

35 puncte

Bugetul și eficiența costurilor

25 puncte

Capacitatea organizațională a solicitantului

15 puncte

Scor final:

100 puncte

 

9. PERSOANE DE CONTACT

Revenco Ala, director de proiect, ala.revenco@ager.md, tel.079660035

Olga Diaconu, coordonator proiect, olga.diaconu@ager.md, tel.068418188