Granturi regiunea Sud

În Regiunea de Dezvoltare Sud (raioanele Cahul, Cantemir, Taraclia, Leova, Cimi?lia, Basarabeasca, Cau?eni, ?tefan Voda), implementarea Programului de granturi locale este realizata de IP CRAION CONTACT-Cahul (Institu?ia Privata Centrul Regional de Asisten?a ?i Informarea ONG din Moldova ”CONTACT-Cahul”).

CRAION CONTACT-Cahul are peste 22 de ani de experien?a profesionala ca organiza?ie neguvernamentala. Misiunea organiza?iei este de a contribui la democratizarea Republicii Moldova prin consolidarea societa?ii civile, abilitarea economica, eficientizarea politicilor publice ?i advocacy, facilitarea dialogului social ?i sprijinirea ini?iativelor ceta?enilor. Beneficiarii CRAION CONTACT-Cahul sunt ONG-uri, grupuri de ini?iativa locala, autorita?i publice de nivel I ?i II, institu?ii publice, lideri comunitari, femei active, reprezentan?i ai sectorului academic ?i alte structuri care promoveaza ini?iativele ceta?ene?ti.

În conformitate cu planul de implementare al CRAION CONTACT-Cahul, abilitarea ceta?enilor în regiunea de dezvoltare Sud urmare?te urmatoarele obiective:

1.       Îmbunata?irea implicarii ceta?enilor în procesele decizionale, inclusiv planificarea locala participativa, monitorizarea achizi?iilor publice, lucrari de construc?ii publice ?i furnizarea de servicii publice locale prin dezvoltarea capacita?ii OSC-uri locale din regiunea de Sud a Republicii Moldova.

2.       Sprijinirea dezvoltarii locale durabile, bazata pe nevoile ceta?enilor, prin sub-grantarea OSC-urilor locale pentru implementarea proiectelor la scara mica.

3.       Cre?terea gradului de informare ?i con?tientizare a popula?iei cu privire la îmbunata?irea serviciilor publice.

4.       Promovarea schimbului de experien?a ?i a bunelor practici de cooperare cu autorita?ile locale ?i regionale ?i solicitarea furnizarii de servicii orientate catre ceta?eni, prin crearea re?elelor OSC la nivel regional.

Mai multe informa?ii despre partenerul de implementare în regiunea Sud, pute?i afla accesând pagina web a CRAION CONTACT-Cahul www.contact-cahul.md.

 

Suma disponibila pentru concursul de granturi în regiunea de dezvoltare Sud este de 600.000 Euro. În cadrul concursului de granturi în regiune se vor acorda trei tipuri de granturi, respectând urmatoarele condi?ii:

 

Tipul grantului

Suma grantului (Euro)

Perioada de implementare

Experien?a necesara

Mici

Pâna la 10.000

Pâna la 6 luni

Pâna la 1 an

Medii

Pâna la 30.000

Pâna la 12 luni

Mai mult de 1 an

Mari

Pâna la 50.000

Pâna la 15 luni

Mai mult de 1 an

 

Condi?iile de participare la concursul de granturi în regiunea de dezvoltare Sud sunt specificate în Ghidul solicitantului (descarca în  româna ?i rusa).

Pentru a participa la concursul de granturi, organiza?iile interesate vor depune on-line dosarul care va con?ine urmatoarele documente: 

  1.  Propunerea de proiect (descarca formularul în româna sau rusa);
  2.  Bugetul proiectului în MDL (descarca formularul în româna sau rusa);
  3.  Profilul organiza?iei (descarca formularul în româna sau rusa);
  4.  CV-urile echipei de implementare;
  5.  Ultimul extras din Registrul de Stat al organiza?iilor necomerciale;
  6.   Copia statutului organiza?iei;
  7.   Situa?iile financiare pentru ultimul an.
     Pentru proiectele, care con?in elemente de infrastructura (lucrari de construc?ii) va fi prezentat suplimentar
  8.  Acordul de cooperare/parteneriat cu administra?ia publica locala.

 

Data limita de depunere a propunerilor de proiect este 20 ianuarie 2019, ora 18.00. Dosarele recep?ionate dupa expirarea termenului de depunere nu vor fi examinate.

 

ATEN?IE! Termenul de depunere a propunerilor de proiect a fost extins pâna la data de 3 februarie 2020, ora 18:00

 

Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a Uniunii Europene (UE), acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinatate, prin intermediul proiectului UE-GIZ „Abilitarea ceta?enilor în Republica Moldova” (2019-2021) ?i implementat de Agen?ia de Cooperare Interna?ionala a Germaniei (GIZ).

Partenerii noștri