Granturi regiunea Nord

În regiunea de dezvoltare Nord (municipiul Balti ?i 11 raioane – Briceni, Edine?, Dondu?eni, Drochia, Fale?ti, Flore?ti, Glodeni, Ocni?a, Râ?cani, Sângerei, Soroca), implementarea Programului de granturi locale este realizata de Asocia?ia Ob?teasca „Pro Cooperare Regionala” în parteneriat cu Asocia?ia Ob?teasca „CASMED”.

 

Asocia?ia Ob?teasca „Pro Cooperare Regionala” este o organiza?ie na?ionala nonprofit care ?i-a început activita?ile în anul 2005 în zona de nord a Republicii Moldova având scopul de a îmbunata?i condi?iile de trai ale popula?iei din mediul rural prin implementarea proiectelor socio-economice.

Pe parcursul ultimilor 14 ani de activitate, în parteneriat cu diver?i actori (ONG-uri locale, APL-uri, institu?ii publice, ?coli, gradini?e, colegii profesionale, universita?i, ?.a.) am implementat diferite proiecte pentru atingerea scopului organiza?iei. La fel au fost încheiate parteneriate durabile cu diverse organiza?ii, care-?i desfa?oara activitatea în domeniul dezvoltarii rurale din ?ari precum România, Letonia, Polonia, Georgia ?i alte ?ari din Uniunea Europeana.

Asocia?ia Ob?teasca „CASMED” este atenta la nevoile oamenilor, contribuind la îmbunata?irea sanata?ii ?i bunastarii pentru diferite categorii de beneficiari, prin oferirea asisten?ei medico-sociale la domiciliu, instruirea ?i sprijinirea ceta?enilor pentru diferite ini?iative civice, în special a persoanelor în etate ?i a pacien?ilor; sus?inerea crearii grupurilor de autosuport, sprijinirea autorita?ilor publice locale ca localita?ile sa devina mai prietenoase pentru ceta?eni; inclusiv sprijinirea prestatorilor de servici sociale, prin oferirea serviciilor de consultan?a, instruire ?i asisten?a tehnica.

Prin intermediul proiectului aceste organiza?ii vor avea scopul de a stimula comunita?ile locale ?i organiza?iile societa?ii civile sa participe ?i sa contribuie la asigurarea transparen?ei în procesul de luare a deciziilor la nivel local. Pentru atingerea scopului dat, vor lucra în domeniul crearii ?i fortificarii capacita?ilor asocia?iilor locale în procesul de planificare participativa, monitorizarea procurarilor/achizi?iilor ?i asigurarea durabilita?ii investi?iilor în infrastructura locala. Ele vor sus?ine dezvoltarea socio-economica durabila a comunita?ilor locale, în concordan?a cu necesita?ile ceta?enilor, prin oferirea de granturi catre organiza?iile societa?ii civile pentru implementarea de mici proiecte.

Drept beneficiari ai acestui proiect vor fi cel pu?in 20 de organiza?ii ale societa?ii civile, care vor beneficia de suport financiar sub forma de granturi, 100 reprezentan?i ale APL-urilor ?i aproximativ 20.000 de ceta?eni, locuitori din zona de nord a ?arii.

Mai multe informa?ii despre partenerii de implementare în regiunea Nord pute?i afla accesând pagina web a partenerilor proiectului - www.procore.md ?i www.casmed.md .

 

Suma disponibila pentru concursul de granturi în regiunea de dezvoltare Nord este de 750.000 Euro. În cadrul concursului de granturi în regiune se vor acorda trei tipuri de granturi, respectând urmatoarele condi?ii:

Tipul grantului

Suma grantului (Euro)

Perioada de implementare

Experien?a necesara

Mici

Pâna la 10.000

Pâna la 6 luni

Pâna la 1 an

Medii

Pâna la 30.000

Pâna la 12 luni

Mai mult de 1 an

Mari

Pâna la 50.000

Pâna la 15 luni

Mai mult de 1 an

 

Condi?iile de participare la concursul de granturi în regiunea de dezvoltare Nord sunt specificate în Ghidul solicitantului (descarca în româna ?i rusa).  

Pentru a participa la concursul de granturi, organiza?iile interesate vor depune on-line dosarul, care va con?ine urmatoarele documente:

  1.  Propunerea de proiect (descarca formularul în româna sau rusa);
  2.  Bugetul proiectului în MDL (descarca formularul în româna sau rusa);
  3.  Profilul organiza?iei (descarca formularul în româna sau rusa);
  4.  CV-urile echipei de implementare;
  5.  Ultimul extras din Registrul de Stat al organiza?iilor necomerciale;
  6.  Copia statutului organiza?iei
  7.  Situa?iile financiare pentru ultimul an.
     Pentru proiectele, care con?in elemente de infrastructura (lucrari de construc?ii) va fi prezentat suplimentar
  8.  Acordul de cooperare/parteneriat cu administra?ia publica locala.

Data limita de depunere a propunerilor de proiect este 26 decembrie 2019 pentru proiectele mici ?i 31 ianuarie 2020 pentru proiectele medii ?i mari, ora 17:00. Dosarele recep?ionate dupa expirarea termenului de depunere nu vor fi examinate.

Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a Uniunii Europene (UE), acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinatate, prin intermediul proiectului UE-GIZ „Abilitarea ceta?enilor în Republica Moldova” (2019-2021) ?i implementat de Agen?ia de Cooperare Interna?ionala a Germaniei (GIZ).

Partenerii noștri