UE // Program de granturi pentru OSC-urile din Regiunea de Dezvoltare Centru, lansat de Uniunea Europeană și implementat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER, în parteneriat cu AO ADR Habitat

Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă (AO AGER), în parteneriat cu AO „HABITAT”, parteneri ai proiectului ”Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” în regiunea Centru, lansează al doilea Apel de propuneri de proiecte în cadrul Programului de granturi locale al Uniunii Europene (EU).

Programul de granturi locale își propune să abiliteze cetățenii din Republica Moldova prin participarea activă și constructivă a organizațiilor societății civile (OSC) și cetățenilor în procesele decizionale locale și regionale privind dezvoltarea durabilă (economică, socială și de mediu) și infrastructura serviciilor publice, în special la nivel local.

În cadrul Apelului II al Programului de granturi vor fi finanțate propuneri de proiecte, care vor include următoarele categorii de activități:

Obiectivul 1: Abilitare și implicare a cetățenilor pentru monitorizarea proiectelor de infrastructură, implementate cu finanțare din partea  Uniunii Europene:

§  Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic Holercani, raionul Dubăsari

§  Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic Alexei Mateevici  din or. Șoldănești

§  Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic ,,Ion Vatamanu” din mun. Strășeni

§  Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic Mihai Eminescu, mun. Ungheni

§  Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Ungheni

§  Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în or. Călărași.

Bugetul alocat pentru proiectele din Lotul 1 este de 180. 000 Euro

Proiectele depuse in cadrul acestui obiectiv trebuie sa includă cel puțin unul din  proiectele de infrastructură din lista de mai sus.

Activități eligibile pentru Obiectivul 1:

§  Activități de monitorizare a proceselor de planificare și implementare a proiectelor investiționale ale UE, inclusiv a procedurilor de achiziții realizate în cadrul acestora;

§  Informarea cetățenilor (inclusiv tinerilor, persoanelor vulnerabile, alte categorii) despre rezultatele monitorizării achizițiilor și a lucrărilor de construcții, efectuate în cadrul proiectelor investiționale ale UE;

§  Campanii de conștientizare pentru creșterea numărului de cetățeni care beneficiază de servicii publice mai calitative în rezultatul implementării proiectelor investiționale ale UE.

§  Campanii de informare a cetățenilor și creșterea nivelului de conștientizare privind achitarea pentru serviciile publice prestate;

Propunerile de proiect urmează să includă cel puțin 2 tipuri de activități din cele enumerate mai sus.

Termen de implementare – până la 7 luni.

Obiectivul 2. Abilitare și implicare a cetățenilor pentru participare într-un mod semnificativ la supravegherea proceselor de achiziții, gestionarea și  întreținerea infrastructurii publice și soluționarea problemelor locale critice. 

Suma finanțării disponibile pentru Lot 2 – 190 000 Euro.

Activități eligibile pentru Obiectivul 2:

§  Activități de capacitare și consolidare a organizațiilor societății civile, grupurilor de inițiativă pentru mobilizarea și implicarea cetățenilor în procesul de guvernare la nivel local, raional si regional;

§  Activități de implicare a cetățenilor în monitorizarea dezvoltării și implementării politicilor publice locale si regionale în sectoarele:

§  Aprovizionare cu apă și canalizare;

§  Gestionarea deșeurilor;

§  Eficiență energetică a clădirilor publice;

§  Mediu și schimbări climatice;

§  Participarea cetățenilor la supravegherea procedurilor de achiziții, gestionare și întreținere a infrastructurii publice;

§  Activități de monitorizare, sporirea transparenței și responsabilizării  procesului decizional la nivel local;

§  Activități de facilitare a mobilizării cetățenilor în soluționarea problemelor locale critice în calitate de parteneri activi ai autorităților publice;

§  Activități de parteneriat cu prestatorii de servicii publice pentru transparentizare și informare a cetățenilor privind structura tarifelor pentru serviciile de gestionare a deșeurilor și serviciile de aprovizionare cu apă și canalizare.

§  Activități de monitorizare a eficienței utilizării/redistribuirii economiilor financiare a APLurilor în contextul pandemiei de COVID-19.

Termen de implementare – până la 7 luni.

Tipuri de granturi: În cadrul Apelului II al Programului de granturi se vor acorda două tipuri de granturi, respectând următoarele condiții:

Tipul grantului

Suma grantului (Euro)

Perioada de implementare

Experiență necesară

Mici

Până la 15.000

Până la 6 luni

Până la 1 an

Medii

Până la 35.000

Până la 7 luni

Mai mult de 1 an

 

Solicitanți eligibili:

Pentru a fi eligibili, solicitanții trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții:

a) să implementeze activitățile în raioanele Hîncești, Strășeni, Rezina, Șoldănești, Telenești, Ungheni, DubăsariCălărași.

b) să fie organizații nonprofit (necomerciale);

c) să fie capabili, conform statutului lor, să acționeze în domeniile vizate în scopul și prioritățile programului de granturi locale;

d) să fie independenți de guvern și alte autorități publice, precum și față de partide politice;

e) să fie persoane juridice înregistrate conform legislației în vigoare;

f) să fie direct responsabili de pregătirea și gestionarea proiectului, fără a acționa ca intermediar.

Eligibilitatea proiectelor:

§  Toate activitățile unui proiect trebuie să se desfășoare în una sau mai multe din localitățile din raioanele Hîncești, Strășeni, Rezina, Șoldănești, Telenești, Ungheni, Dubăsari, Călărași ale Regiunii de Dezvoltare Centru. Municipiul Chișinău nu este considerată parte a Regiunii de Dezvoltare Centru.

§  Tematica proiectelor trebuie să se înscrie în obiectivele și activitățile acestui Program, descrise mai sus.

§  Toate proiectele vor respecta principiile dezvoltării durabile, ale bunei guvernări, nediscriminării, egalității de gen și incluziunii sociale. 

§  Propunerile de proiect trebuie să țină cont de necesitățile, dar și să asigure abilitarea diverselor grupuri sociale (bărbați și femei, tineri și persoane în etate, persoane cu dizabilități, persoane sărace, minorități etnice etc.).

§  Finanțatorul își rezervă dreptul de a nu examina dosarele incomplete.

Condițiile de participare la concursul de granturi pentru OSC-urile din Regiunea de Dezvoltare Centru sunt specificate în Ghidul solicitantului, disponibil pe site-ul Eu4civilsociety.md.

Procedura de aplicare:

Pentru a participa la concursul de granturi, organizațiile interesate vor depune on-line, pe pagina www.eu4civilsociety.md dosarul, care va conține următoarele documente:

1. Propunerea de proiect, anexa 1;

2. Bugetul proiectului în MDL, anexa 2;

3. Profilul organizației, anexa 3;

4. CV-urile echipei de implementare;

5. Extras din Registrul de Stat al organizațiilor necomerciale de la Agenția Servicii Publice din anul 2020;

6. Copia statutului înregistrat al organizației;

7. Situațiile financiare pentru ultimul an depuse la Biroul Național de Statistică.

Modelele de formulare pentru propunerea de proiect, buget și profilul organizației pot fi descărcate pe pagina web www.eu4civilsociety.md. Detalii despre procedura de selectare și depunere a dosarului, de asemenea rubrica Întrebări frecvente pot fi consultate pe pagina web: www.eu4civilsociety.md.

Termenul limită de prezentare a propunerilor de proiect este 4 decembrie 2020, ora 18:00.

Persoane de contact:

Revenco Ala, director de proiect, ala.revenco@ager.md, tel.079660035

Olga Diaconu, coordonator proiect, olga.diaconu@ager.md, tel.068418188

Programul de Granturi Locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a Uniunii Europene (UE), acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). În Regiunea de Dezvoltare Centru, partenerii de implementare a proiectului sunt Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER și AO „HABITAT”.