UE-GIZ // Comunicat de presa privind lansarea proiectului finan?at de catre Uniunea Europeana „Abilitarea ceta?enilor în Republica Moldova” în Regiunea de Dezvoltare Nord ?i de prezentare a OSC-urilor locale, beneficiare de granturi

Joi, 24 septembrie 2020, la ora 10:00, a avut loc evenimentul festiv de lansare a proiectului „Abilitarea ceta?enilor în Republica Moldova” în Regiunea de Dezvoltare Nord ?i de desemnare a beneficiarilor Programului de Granturi Locale.

Programul de Granturi Locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a Uniunii Europene (UE), acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinatate, prin intermediul proiectului UE-GIZ „Abilitarea ceta?enilor în Republica Moldova” (2019-2021) ?i implementat de Agen?ia de Cooperare Interna?ionala a Germaniei (GIZ). În regiunea de Nord partenerii proiectului sunt AO „Pro Cooperare Regionala” ?i Asocia?ia Ob?teasca „CASMED”.

Proiectul î?i propune sa desfa?oare activita?i în domeniul dezvoltarii ?i fortificarii capacita?ilor organiza?iilor societa?ii civile, precum ?i sporirii gradului de implicare a ceta?enilor în procesul de planificare participativa, monitorizare a procurarilor/achizi?iilor ?i asigurare a durabilita?ii investi?iilor în infrastructura locala în cele 4 domenii prioritare: infrastructura pentru apa ?i canalizare, gestionarea de?eurilor, eficien?a energetica, mediu ?i schimbarile climatice.

Astfel, 24 de organiza?ii ale societa?ii civile din Regiunea de Dezvoltare Nord au fost desemnate beneficiare în urma primului apel de grant, ob?inând finan?are nerambursabila în suma totala de aproximativ 670 000 Euro, pentru a contribui la abilitarea ceta?enilor pentru participarea activa ?i constructiva în procesele decizionale locale privind dezvoltarea durabila (economica, sociala ?i de mediu) ?i infrastructura serviciilor publice în comunita?ile lor.

La deschiderea evenimentului, doamna Magdalena MUELLER-URI, ?efa cooperarii delega?iei UE în Republica Moldova, a felicitat cele 24 de OSC-uri care au primit granturi, a mul?umit GIZ, AO „Pro Cooperare Regionala” ?i AO „CASMED” pentru implementarea proiectului ?i a men?ionat urmatoarele ,, Acest proiect este deosebit de important pentru mine, deoarece este tipul de proiect care este aproape de ceta?eni ?i îmbunata?e?te în mod direct calitatea vie?ii ceta?enilor. Este esen?ial sa fie pus în aplicare, dat fiind faptul ca abilitarea ceta?enilor nu numai ca va asigura o func?ie puternica de paza pentru a evita ?i preveni corup?ia, dar cel mai important, va spori capacita?ile comunita?ilor locale, facând-i pe ceta?eni mai responsabili’’.

Ini?iativele locale ce vor fi implementate de catre cele 24 de OSC-ri acopera o gama larga de subiecte, de exemplu: unul dintre proiectele care vor spori considerabil implicarea ceta?enilor în procesul de luare a deciziilor este implementat de ONG „Cutezatorul”. Proiectul vizeaza promovarea cooperarii inter-comunitare, monitorizarea investi?iilor în Fale?ti ?i 8 localita?i adiacente apeductului Prut-Fale?ti. Peste 25 600 de persoane vor fi implicate în activita?ile proiectului: 600 de ceta?eni vor fi instrui?i în domeniul aprovizionarii cu apa ?i vor fi încuraja?i sa participe la procesele de elaborare, monitorizare ?i evaluare a politicilor; aproximativ 25 000 de locuitori din raionul Fale?ti vor fi informa?i cu privire la rolul UE în dezvoltarea infrastructurii aprovizionarii cu apa ?i canalizare, implicarea consumatorilor de apa în procesele decizionale ?i monitorizarea proiectelor de investi?ii europene. Potrivit managerului de proiect, Victor Cimpoie?, focusul va fi inclusiv ?i pe tineri ,, În cadrul proiectului ne propunem ?i implicarea tinerilor, ace?tia fiind o resursa neexploatata la justa valoare, cu organizarea diferitor activita?i, printre care ?i o ?coala de vara pentru dezvoltarea capacita?ilor în domeniile: protec?ia mediului, participarea în procesul decizional la nivel local’’.

La fel de interesant este ?i proiectul ”Abilitare Participare ?i Transparen?a” din ora?ul Drochia, care vine în sus?inerea proiectului ”Îmbunata?irea serviciilor de aprovizionare cu apa a or. Drochia” prin completarea componentei de informare ?i abilitare a ceta?enilor. ,, Prin implementarea obiectivelor proiectului ne propunem timp de 12 luni motivarea ?i implicarea ceta?enilor activi ?i responsabili în procesele de monitorizare a procedurilor de achizi?ii, participarea în procesul decizional ?i luare a deciziilor la nivel local’’, a men?ionat doamna Botnari Silvia,  manager proiect AO „Centrul de Resurse Univers”.

Mai multe detalii despre proiect pot fi accesate pe paginile: www.eu4civilsociety.mdwww.procore.md;  www.casmed.md.

Evenimentul a avut loc în aer liber, în curtea restaurantului IMPERIAL (Str. Strii 3, municipiul Bal?i).

Pentru limitarea ?i prevenirea posibilelor îmbolnaviri cu COVID-19, participan?ii au purtat ma?ti, iar numarul lor nu a depa?it  50 de persoane.

Proiectul „Abilitarea ceta?enilor în Republica Moldova” este finan?at de catre Uniunea Europeana ?i este implementat de catre Agen?ia de Cooperare Interna?ionala a Germaniei (GIZ). În regiunea de Nord partenerii proiectului sunt AO „Pro Cooperare Regionala” ?i Asocia?ia Ob?teasca „CASMED”.